Friday, October 29, 2004

Meunggeus garandeng

Nyaeta lah sok beak karep ari ka urang Sunda tea. Sok kalobaan teuing ngawangkong siga bangkong. Sok kalobaan teuing ngaginding kawas munding. Sedep teuing ku hayang untung ku enteng. Lamun hayang maju heug buktikeun urang adegkeun Partey Sunda Wibawa. Anu jelas dedeg nangtungna. Ulah simbolis wungkul kawas kalangkang. Lamun hayang maju kudu aya urang Sunda anu mampuh jadi Presiden. Mampuh inyana mampuh oge para rahayatna. Boh moralna boh waragadna boh nyolokna. Kapan waktu pak Agum jadi Cawapres, urang Sunda mana anu redo nyolok pikeun anjeuna? Aya ku beubeunangan kapan henteu mucekil anu nyugemakeun urang Sunda. Tah mana buktina gagaur urang Sunda pikeun urang Sunda? Meunggeus gandeng lah. Wani gogorowokan hayang ngamumule urang Sunda. Urang Sunda beulah mendi anu arek dimumulena? Tongboro tanaga tongboro waragad tongboro pegat nyawa. Swara wae hiber ka layung. Teu gableg kaisin kituh hayang ka bale nyungcung bari ngitung bilatung? Lamun hayang urang tatar Sunda sugema. Lamun hayang urang Pasundan maju. Heug benahan lembur urang balarea. Lain antepkeuneun aya wewengkon anu dipake nyieun bom. Kapan lamun ngabeledug urang urang keneh anu sangsara. Geus lain zamanna gagantawangan di tatar Sunda bari nyonyoren pakarang. Hayuh urang pada ngaronda mager palemburan. Hayuh urang siskamling mager padayeuhan. Anu kabedag wae atuh. Hese cape oge pikeun anak urang keneh. Ambeh tenang dina nyiar kipayah. Ambeh bisa nabung keur ngadegkeun imah. Lamun lembur tingtrim kapan pada ngeunah madang lin? Molor deui ah.

No comments: