Thursday, October 28, 2004

Dana bantuan pendidikan

Tah ayeuna mah urang coba kasiapan sumanget bumelana papada urang Sunda. Urang coba arahkeun naha bener aya kahayang ngajait ka sapapada urang Sunda. Tapina saha heula urang Sunda tea? Kapan kudu jelas alang ujurna. Ieuh Abah asal Kuningan. Bapakna ti Linggajati Cilimus, indungna ti Manislor Jalaksana. Sunda. Ambu Bedah urang Sukabumi. Bapakna ti Ciaul, indung ti Cikole. Sunda. Padumukan di Tangerang. Sunda. Sanajan Abah ngagubragna ka alam dunya di Palembang oge. Sanajan sakola jeung gawe di Jakarta oge. Sanajan pernah ngasaan gawe di Amerika oge. Hih. Dina satulang talengna kujur Abah mah tetep bae Sunda.
Jadi lamun cak Abah mah urang Sunda tea sing saha bae anu ngarasa miboga jeung ngarasa katalian kana alam karuhun Pasundan. Boh nasabna, boh elmuna, boh budayana, boh katalian hukumna, boh anu ngancik dina sanubarina, boh padumukanana, boh tempat pangalana, boh jaga pasareanana. Jeung saterusna. Tegesna sing saha bae anu ngarasa meunangkeun mangpaat ti bumi karuhun Pasundan. Teu perlu padumukanana dimana, teu kudu pangalana aya dimana. Pokona ngarasa aya patalina jeung Pasundan nya Sunda. Dina lima tahun ieu Abah mineng ngalanto ka sabudeur tatar Sunda anu bisa kadugdag. Aduh dulur… Jenuk pisan barudak sakola anu nyanghareupan pegat karep di kalangan kaluwarga Sunda anu teu boga. Mana raporna aralus temen. Tepi ka kiwari Abah karak mampu ngabantu ka lima budak sakola ti lima kaluarga. Teu pira ngan Salaksa Rupiah Sabulan. Tapi geuning gede mangpaatna dibandingkeun bea siswa Tilu Laksa Sataun. Tah lamun bener urang arek ngabantu ngajait barudak urang Sunda anu kurang mampu dina beaya sakolana. Heug geuwat bantuan Abah ambeh bisa ngabantu leuwih ti lima. Carana, kirimkeun duit Dana Bantuan Sukarela Budak Sakola Kurang Mampu. Ka : BRI CABANG TANGERANG NOREK 0918-01-025922-53-1. Potokopi Bukti Setoran kirim kana pos ka JL KENTANG V/56 TANGERANG 15138. Ke ku Abah atur rek kasaha ditepikeunana sabada ditalungtik datana kalayan adil. Laporan bulananana arek di tepikeun sahinasna ka situs fren GSM. Moga teu gogog cungungung bae. Billohit Taufik Wal Hidayah. Wassalam, abah.
No comments: